بی گناه ولی محکوم

دست نوشته های خودم


ببخشید خانم

شما چقدر آشنا هستید!

آهان یادم آمد!

من قبلا شما را

میان آوازهای استاد بنان

شنیده ام!

 


tag: آواز های استاد بنان
یکشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۳22:48 امـــیر ܓܨܓ